Elevrådet

Leiar i elevrådet er Gabriele Butkute .

Tillitseleven

Det skal veljast tillitselevar i alle klassar i starten av skuleåret. Tillitselevane representerer klassen i avdelingselevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærarar eller med leiinga på skulen. Han/ho har ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer.

 Avdelingselevråd

Kvart utdanningsprogram har sitt avdelingselevråd. I avdelingselevrådet sit tillitselevane frå kvar klasse.

Elevrådsstyret er sett saman av leiarane i avdelingselevråda.

Bryne vgs. er medlem av Elevorganisasjonen som held kurs og støtter elevrådet med EO-fondmiddel til ulike aktivitetar. Representantar frå elevrådet deltek også på Elevtinget ein gong i året.

Elevorganisasjonen

Elevrådskurs og temadagar

Det blir arrangert kurs for tillitselevar i oppstarten av kvart skuleår,  i regi av elevrådstyret i samarbeid med EO. Her lærer tillitselevane å drive elevrådsarbeid.

I løpet av skuleåret har elevrådet temadagar som tar opp saker som elevane er opptekne av. Målet med desse dagane er ein betre skulekvardag for alle     

  

 

Kontakt

Lurer du på noko? Kontakt elevrådsleiar Gabriele Butkute 

Elevrådet har eiga Facebook-side

https://www.facebook.com/bryneelevrad/

Kontaktpersonar frå tilsette/leiing:

Hege Børretzen Rame

Klaus Beschel