Elevrådet

 Elevrådsstyret   

Elevrådsstyret :

Elevrådsleiar: Aud Solheim 

Nestleiar: Tuva Retterholt Berge

Sekretær: Sandra Kristensen

Rettighetsansvarleg: Ella Marie Mongstad

Trivselsansvarleg: Tahir M. Zikrulla, Marius S. Hetland og Alex Helmsgård

SoMe-ansvarleg: Oda Karoline Nord-Varhaug Ånestad

Kantineansvarleg: Christoffer Wick

Tillitseleven

Det skal veljast tillitselevar i alle klassar i starten av skuleåret. Tillitselevane representerer klassen i avdelingselevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærarar eller med leiinga på skulen. Han/ho har ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer.

 Avdelingselevråd

Kvart utdanningsprogram har sitt avdelingselevråd. I avdelingselevrådet sit tillitselevane frå kvar klasse.

Elevrådsstyret er sett saman av leiarane i avdelingselevråda.

Bryne vgs. er medlem av Elevorganisasjonen som held kurs og støtter elevrådet med EO-fondmiddel til ulike aktivitetar. Representantar frå elevrådet deltek også på Elevtinget ein gong i året.

Elevorganisasjonen

Elevrådskurs og temadagar

Det blir arrangert kurs for tillitselevar i oppstarten av kvart skuleår,  i regi av elevrådstyret i samarbeid med EO. Her lærer tillitselevane å drive elevrådsarbeid.

I løpet av skuleåret har elevrådet temadagar som tar opp saker som elevane er opptekne av. Målet med desse dagane er ein betre skulekvardag for alle       

Kontakt

Lurer du på noko? Kontakt elevrådsleiar Aud Solheim

Elevrådet har eiga Facebook-side

https://www.facebook.com/bryneelevrad/

 

Kontaktpersonar frå tilsette/leiing:

Hege Børretzen Rame

Klaus Beschel 

 

 

Til toppen