Elevrådsreglement

Elevrådsreglementet tek føre seg mellom anna kva reglar som gjeld for elevrådsarbeidet, korleis ansvaret skal fordelast, reglar for organisering og val.

Formål

§1. Vedtektens formål

Elevrådsreglementet er et styringsdokument som beskriver regler for ansvarsfordeling, avstemminger, valg, m.m.

§2. Vedtektens saksområde

Vedtekten skildrer elevrådsrepresentanters plikter, arbeidsoppgaver for elevrådet, prosedyrer, arbeidsmåter og ansvarsområde.

Elevrådets oppgaver

§3. Fellesorgan

Elevrådet er ett fellesorgan for alle elevene ved skolen der saker bragt fra elevgruppen tas opp til drøfting og behandling. Selv om kun elevrådsrepresentanter har stemmerett har alle elever ved skolen rett til å komme med saker og møte på elevrådsmøter (jr. §12).

Elevrådsrepresentantene skal handle på vegne av elevene og ta opp saker på deres vegne. Elevrådet har en rådgivende rolle til andre organer ved skolen, i tillegg til at rektor og skal sørge for at skoledagen til elevene er slik den skal være innenfor lovgivende, etiske og moralske rammer.

§4. Ansvarsområde

Elevene skal jobbe med arbeidsforholdene, læringsmiljøet, det psykososiale miljøet og velferdsinteresser for elevene ved skolen. Elevrådet skal også behandle og gjennomføre vedtatte saker behandlet på elevrådsmøter, avdelingselevråd og styremøter.

§5. Tilrettelegge for aktiviteter, la, o.l.

Elevrådet skal legge til rette for at elever kan danne grupper, studiegrupper, lag o.l. dersom noen ønsker seg det. Elevrådet skal være behjelpelig med å hjelpe lag til å dannes, som for eksempel å skaffe de ett rom de kan benytte seg av, eller annet de skulle trengt hjelp med. Ved dannelse av aktiviteter på skolen skal det meldes inn varsel til rektor før gruppen/aktiviteten er påbegynt. Elevrådsleder har ansvaret for denne varslingen. 

§6. Politisk uavhengig

Elevrådet skal fremme elevenes velferd uten tilknytning til politiske partier, men ut i fra en skjønnsmessig vurdering for hva som er best for elevgruppen.

§7. Ekstern representasjon

Elevrådet skal representere elevene i de organisasjonene og de møtene elevrådet er knyttet til og plikter seg å sende så mange som mulig av totalt tillatte kvote på de arrangementer/seminarer og møter de skal delta på.

Formelle prosedyrer

§8. Reglement skal bli behandler ved oppstarten av hver termin. Ved oppstart av nytt skoleår skal elevrådsleder legge frem reglement for elevrådet. Elevrådet har lov til å komme med endringsforslag, legge til nye paragrafer, fjerne paragrafer eller stemme reglementet ned, med andre ord, gjøre de endringer de måtte ønske. Dette gjelder uanvhengig av tid på året, om det er ny elevrådsleder - ved årsskifte, skal vedtekten så fort som mulig tas opp i plenum og vurderes på nytt for eventuelle endringer i reglementet.

 1. Om reglementet blir vedtatt skal elevrådet forholde seg til det og føre seg etter vedtaket helt frem til en ny vurdering er gjort.
 2. Dersom reglementet blir avslått, skal det ved nytt skoleår eller ny elevrådsleder tas opp til vurdering igjen. Dette er i all hovedsak elevrådskontaktens ansvar til å følge opp.
 3. Nyeste versjon av Elevrådsreglementet skal ligge tilgjengelig for samtlige av skolens elever på elevrådets fagside på læringsplattformen som brukes til alle tider.

Elevrådets sammensetning og oppbygging

Rutiner for valg av tillitselev og konstituering av avdelingselevråd og elevrådstyre:

Avdelingsleder informerer alle klassene om tillitsvalgte sine elevrådsoppgaver og betydningen i skolesamfunnet. Viser til:

Opplæringsloven (utdrag):

§9a-1. Generelle krav

 Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

 

§11-6. Elevråd og allmøte ved vidaregåande skolar

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting.

Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar.

§9. Antall medlemmer

Det skal velges en elevrådsrepresentant og en vara fra hver klasse. Elevrådsrepresentanten er samtidig verneombud for klassen.

§10. Valg av elevrådsrepresentant

Vilkår for valg av elevrådsrepresentant:

 • Hver klasse skal velge en elevrådsrepresentant innen 2 uker etter skolestart.
 • Kontaktlærer legger til rette for at det blir gjort et reflektert og godt valg. Kontaktlærer følger opp tillitsvalgt før/etter elevrådsmøter og sikrer at tillitsvalgte får tid til å følge opp oppgavene som tillitsvalgte.
 • Valget skal foregå skriftlig.
 • Lærer skal utnevne seg selv og en annen elev – som ikke er kandidat, til å foreta opptellingen.
 • Elever kan kun stille som kandidater dersom de selv ønsker det.

Når opptellingen er ferdig blir den med flest stemmer elevrådsrepresentant. Den med nest mest stemmer blir vara. Vervet varer ut skoleåret, men den tillitsvalgte kan når som helst gå av om han/hun føler det er nødvendig. Da skal det foregå ny valgrunde internt i klassen (jf. § 15a-c).

 1. Dersom det ikke er kandidater

Dersom ingen kandidater melder seg, kan skriftlig nominasjon benyttes. Nominasjonene noteres synlig for alle. Dersom dette heller ikke fører noen vei, utsettes valget til neste dag, til en representant er valgt.

 1. Prosentdel av stemmene

Uavhengig av forskjellen mellom stemmene hver kandidat får, er det den som har flest stemmer som vinner.

 1. Valg av Avdelingsstyre

Skolens elevråd blir organisert i avdelinger som er knyttet opp mot utdanningsprogram. Avdelingselevrådene består av elevrådsrepresentanter fra hver klasse innenfor fagområdene. Bryne vgs har følgende avdelinger:

 • Helse og oppvekst, Medier og kommunikasjon, Service og samferdsel, Restaurant og matfag, Byggfag, Teknisk og industriell produksjon, Idrett, studiespesialiserende vg1 og vg2, studiespesialiserende vg3, inkludert påbygg.
 • Avdelingsleder for hvert utdanningsprogram følger opp elevrådet på sin avdeling. I hvert avdelingselevråd velges det en leder, nestleder og sekretær. Lederen blir medlem av skolens elevrådsstyre. Avdelingselevråd konstitueres innen tredje skoleuke.

§11. Valg av elevrådsstyre

Styrets sammensetning består av lederne for avdelingselevrådene. Ved oppstart av nytt skoleår skal ett nytt elevråd stiftes i løpet av 2 – 3 uker. Den 4. uken skal det avholdes oppstartmøte. Det er elevrådslederen sitt ansvar å kalle inn til det første møte.

Følgende posisjoner skal velges:

 • Ny elevrådsleder som skal ta over ved årsskifte. Vedkommende fungerer som nestleder fram til nyttår, og leder og nestleder bytter roller ved årsskifte.
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Aksjonskoordinator
 • Rettighetsansvarlig
 • PR-ansvarlig

  Møter og elevrådsarbeid

§12. Møter er åpne for alle

Elevrådsmøtene er åpne for alle elevene på skolen, med det er kun de tillitsvalgte, vara om hovedrepresentant ikke kan møte, som har stemmerett. Elever som møter kan innvilges tale- og forslagsrett. Saker som skal behandles i elevrådet skal sendes inn minst en uke før møtet.

§13. Antall stemmer for at sak skal vedtas

For at endringer skal være gyldige må forslaget presentert ha støtte på over 50 % av totalt antall elevrådsrepresentanter og ikke antall oppmøtte. Det vil si at dersom noe skal stemmes over i elevrådet må over halvparten av samlet antall elevrådsrepresentanter være nødt til å være til stede på møte for at det kan kalles vedtaksgyldig.

§14. Valg av delegater til Elevtinget

Ved valg av delegater til Elevtinget skal elevrådsleder og elevrådskontakt signere referatet som en bekreftelse på innholdet i referatet.

§15. Sekretær skal notere hvem som er tilstede og hvem som mangler

Ved ethvert møte skal sekretæren, i tillegg til å skrive referat, notere hvem som er tilstede på en liste som skal ligge som vedlegg til referatet for møtet. Det er for å dokumentere at møtet var vedtaksgyldig eller ikke. Dersom noe stemmes over skal det noteres hvor mange representanter som stemte for og hvor mange som stemte i mot forslaget.

 1. Dersom tillitsvalgt uteblir fra møter 3 ganger, uten å ha meldt forfall eller sendt vara, skal det velges ny elevrådsrepresentant. Dersom en tillitselev begår grove brudd på elevrådets oppgaver eller skolens reglement kan det føre til at det må velges ny tillitselev (jf. § 4).
 2. Vara overtar som elevrådsrepresentant for den klassen dersom vara selv ønsker det. Da skal det velges ny vara i fra klassen. Vararepresentanten kan ikke være den foregående tillitseleven.
 3. Dersom vara ikke ønsker å være elevrådsrepresentant eller fortsette i sitt verv som vara, skal det velges en ny tillitsvalgt og en ny vara. Ingen av de forrige tillitselevene kan stille (bytte rolle).
 4. Dersom vara takker nei men ønsker å fortsette som vara skal kun ny elevrådsrepresentant velges.

§16. Mistillitsforslag

Elevrådsrepresentantene kan til enhver tid fremme mistillitsforslag mot elevrådsstyret dersom de føler det er nødvendig. Den det er fremmet mistillitsforslag skal få muligheten til å grundig forklare seg. Kun styret, den mistillitsforslaget er rettet mot, og forslagsstilleren skal være tilstede under møtet. Det må være 2/3 av stemmene for å få vedtatt mistillitsforslaget. Fremgangsmåten for å fremme et mistillitsforslag er:

 • Skal være skriftlig og inneholde en grundig redegjørelse for mistillitsforslaget.
 • Skal være underskrevet av forslagsstilleren.
 • Må behandles innen 2 uker etter at forslaget er fremmet.

Elevrådsrepresentanters plikter

§17. Som elevrådsrepresentant plikter du deg til følgende:

 1. Sette seg grundig inn i elevrådets vedtekter – dette dokument.
 2. Setter seg grundig inn i skolereglementet
 3. Møter på alle elevrådsmøter eller andre komitemøter eleven er en del av. Dersom ikke eleven kan, skal han/hun kalle inn vara i stedet for. Konsekvenser ved å ikke møte eller sende vara er nærmere utdypet i §15a.
 4. Lese alle referat og eventuelle sakspapirer for så å legge det frem for klassen og informere gruppen om alle vedtak som blir fattet. Representanten skal sørge for at elevene i dens klasse tar standpunkt i alle elevsaker og ytrer en mening.
 5. Verneombudsoppgaver er å ivareta at elevene har gode arbeidsforhold (HMS).