Kontaktlærar

Kontaktlærar har ansvar for ei gruppe elevar, og er bindeleddet mellom skule og heim. Kontaktlærar har eit særskilt ansvar for å leie arbeidet med å utvikle eit godt klassemiljø, og følge opp praktiske og administrative gjeremål.

Ved skulestart får elevane vite kven som skal vera deira kontaktlærar. 

Kontaktlærarar skuleåret 2023/2024