Innføringsklasse

Innføringsklassane er for ungdom mellom 16 og 24 år som manglar norskkunnskapar på eit nivå som gjer at dei kan gå i ordinær vidaregåande skule.

Du må ha gjennomført norsk grunnskule eller tilsvarande frå heimlandet eller vera utskrivne frå norsk grunnskule for å kunne starte i innføringsklassane. Kurset er berekna for elevar mellom 16 og 24 år som har ungdomsrett 

Du lærer

  • Du får undervisning i faga norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.
  • Undervisningstida er 30 timer i veka.
  • Du får låne PC på skulen.

Dette må du ha for å søke om plass

  • Vitnemål frå norsk grunnskule, eller grunnopplæring i utlandet i minst ni år
  • Gyldig opphaldsløyve i Noreg
  • Folkeregisterregistrert adresse i Rogaland

Korleis søke om plass?

Du må sende søknad til inntakskontoret i Rogaland fylkeskommune.

Fyll ut og bruk søknadsskjema

Søknadsfrist er 1. februar.

Vi kan ta opp fleire elevar gjennom året om det er plass.

Du kan få meir informasjon ved å ta kontakt med avdelingsleiar Jan Njærheim tlf. 97701151 - eller med opplæringsavdelinga i Stavanger.

Kor lenge kan du gå i innføringsklasse?

Du har rett til særskilt norskopplæring til du har nådd eit nivå som gjer at du kan følgje opplæringa i ordinære klassar. Dette står i Opplæringslova § 3-12.

Du kan gå i innføringsklasse i inntil to år. Fire gonger i året er det kunnskapstestar. Når du er på nivå B1 (etter den europeiske språkstandarden) kan du søke om plass på ett av utdanningstilbuda i videregående opplæring. Du kan også få tilbud om å hospitere på det utdanningsprogrammet du ønsker.

Kven får tilbud om innføringsklasse?

Tilbodet er bare for deg som har rett til utdanning i vidaregåande skule, og som har ein plan om å gjennomføre vidaregåande opplæring etter norskopplæringa. 


Elever som ikkje skal ta vidaregåande skule må ta kontakt med vaksenopplæringssentreret i kommunen der du bur.