Innføringsklasse

Innføringsklassane er for ungdom mellom 16 og 24 år som manglar norskkunnskapar på eit nivå som gjer at dei kan gå i ordinær vidaregåande skule.

Du må ha gjennomført norsk grunnskule eller tilsvarande frå heimlandet eller vera utskrivne frå norsk grunnskule for å kunne starte i innføringsklassane. Kurset er berekna for elevar mellom 16 og 24 år som har ungdomsrett 

Du lærer

  • Du får undervisning i faga norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.
  • Undervisningstida er 30 timer i veka.
  • Du får låne PC på skulen.

Dette må du ha for å søke om plass

  • Vitnemål frå norsk grunnskule, eller grunnopplæring i utlandet i minst ni år
  • Gyldig opphaldsløyve i Noreg
  • Folkeregisterregistrert adresse i Rogaland

Korleis søke om plass?

Du må sende søknad til inntaktskontoret i Rogaland fylkeskommune.

Fyll ut og bruk søknadsskjema (LENKE)

Søknadsfrist er 1. mars.

Send søknaden til:

Rogaland fylkeskommune
Seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering
Postboks 767
4004 Stavanger

Vi kan ta opp fleire elevar gjennom året om det er plass og moglegheit.

Du kan få meir informasjon ved å ta kontakt med avdelingsleiar Jan Njærheim tlf. 97701151 - eller med opplæringsavdelinga i Stavanger.

Kor lenge kan du gå i innføringsklasse?

Du har rett til særskilt norskopplæring til du har nådd eit nivå som gjer at du kan følgje opplæringa i ordinære klassar. Dette står i Opplæringslova § 3-12.SJEKK DENNE!!!)

Du kan gå i innføringsklasse i inntil to år. Fire gonger i året er det kunnskapstestar. Når du er på nivå B1 (etter den europeiske språkstandarden) kan du søke om plass på ett av utdanningstilbuda i videregående opplæring. Du kan også få tilbud om å hospitere på det utdanningsprogrammet du ønsker.

Kven får tilbud om innføringsklasse?

Tilbodet er bare for deg som har rett til utdanning i vidaregåande skule, og som har ein plan om å gjennomføre vidaregåande opplæring etter norskopplæringa. 


Elever som ikkje skal ta vidaregåande skule må ta kontakt med vaksenopplæringssentreret i kommunen der du bur.

Regelverk for minoritetsspråklige elever 

Til toppen