Russetid og ordensreglement

Skulen vil vise til nokre viktige punkt i ordensreglementet i samband med russetida.

Det blir forventa at alle elevar:

• Møter presis til undervisninga

• Deltek i undervisninga - utfører arbeid og følgjer instruksar gitt av tilsette på skulen

Uønska åtferd

Me minner spesielt om følgande punkt om uønska åtferd:

• Røyke, snuse, bruke e-sigarettar eller vere påverka av rusmiddel

• Bringe med seg, kjøpe eller selje rusmiddel

Me minner om at alkohol går under rusmiddel, og å vera påvirka av alkohol vil medføre bortvising frå skulen.

Sanksjonar

Følgande sanksjonar kan brukast (frå ordensreglementet):

 • Bortvising for resten av dagen eller opp til fem dagar, omfattar også bortvising frå pågåande skuletur eller annan aktivitet i regi av skulen