Kostnader til vidaregåande opplæring

Du som er elev på vidaregåande skule kan søkje stipend frå Lånekassen. Det er fleire typar støtte, blant anna kan du søkje om utstyrsstipend.

Alle elevar med ungdomsrett i videregåande opplæring kan få utstyrsstipend. Unntaka er lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar.  

Du må sjølv søkje om stipend. Søknaden må du sende etter at du har fått skuleplass. Når du søkjer om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typar stipend du kan har rett til.

Du finn informasjon om alle støtteordningane på nettsidene til Lånekassen.

Lånekassen sine sider for elevar i vidaregående