Måndag 28.september er det gjennomført møte med fylkesmannen i Rogaland, rektorane i Rogaland fylkeskommune, og drøftingsmøte med dei fylkeshovudtillitsvalde. Konklusjonen og avgjerda til fylkesrådmannen etter desse dialogane, er at det blir vanleg undervisning ved skulane, med nokre tilpassingar. Dette gjeld så lenge streiken varer.

 Det blir fysisk oppmøte og vanlig undervisning for alle elever på Bryne vgs fra og med onsdag 30. september. 

Same retningslinjer for undervisning gjeld framleis: fellesfaga og programfaga på studieførebuande, studiespesialiserande og i påbyggsklassane går digitalt. For yrkesfaglege utdanningsprogram vert all undervisning i programfag på skulen, med unnatak for klassane på helse- og oppvekst som har alt digitalt. 

Dersom det blir streik på måndag 28.september, vil undervisninga i all hovudsak foregå digitalt. Lærarar kan velje om dei vil gjennomføre digital undervising frå heimekontor eller på skulen. Elevar kan også velje om dei vil sitje i klasserommet og logge seg på digital undervising eller om dei loggar seg på heime. Alle yrkesfaglige utdanningsprogram med unnatak av helse- og oppvekstfag skal ha undervisinga på skulen. I teorifaga må de logge dykk på digital undervising frå eit rom på skulen dersom de ikkje rekk heim etter verkstadundervising. 

Streiken i kollektivtrafikken kan frå lørdag 26. september bli trappa opp, og setje kollektivtransporten i Rogaland ut av spel. Det inneber i tilfelle hovudsakleg digital undervisning ved dei videregåande skulane frå måndag 28. september. Elevane vil få undervisning heime, men kan også møte på skulen viss dei kan kome seg dit. 

Skulen vil koma med melding klokka 11 fredag, om kva me gjer viss det vert busstreik.

På denne sida finn du informasjon frå Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet og andre offentlege instansar om kva for råd og reglar som gjeld i skulen, med tanke på koronaviruset.

 

Både nærkontaktar og personar med symptom har testa seg, og så langt har alle prøvesvar vore negative. 

 

 

Ein elev ved Bryne vidaregåande skule fekk i går (7. september) påvist smitte av covid-19. I løpet av dagen i dag er det utført smittesporing, og 23 nærkontaktar er sett i karantene.

I samband med at ein elev på vg2 studiespesialiserande har fått påvist smitte av Covid- 19 er både heimekommunen til den smitta og Time kommune i gang med smittesporing.

En elev på Vg2 Studiespseialiserende programområde på Bryne vgs. har fått påvist smitte av Covid-19. Det medfører at alle elever på Vg2 Studiespesialiserende programområde skal holde seg hjemme fra skolen inntil de får nærmere beskjed. De får nettundervisning tirsdag 8. september.

Til toppen